ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του asfalyseis.gr

 

Η παρούσα ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία REIL IKE είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που ασκεί δραστηριότητες Ασφαλιστικού Πράκτορα μέσω μη αποκλειστικής συνεργασίας με  ασφαλιστικές εταιρείες. Εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό Αποστολοπούλου 16, ΤΚ 22131.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μας, τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και ενδεχομένως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες μας, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο διαχειριστής της εταιρείας Πριόβολος Ηλίας, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

 

 

2. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Α) Σκοπός της επεξεργασίας 

Για την προσφορά ή/και την δημιουργία ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα προσωπικά δεδομένα και ενδεχομένως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στα σχετικά πεδία για την προσφορά ή/και την αίτηση ασφάλισης (έντυπης ή ηλεκτρονικής). 

Η υποχρέωση συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών που σας ζητάμε στην αίτηση προσφοράς ή/και αίτησης ασφάλισης, βασίζεται στον ν. 2496/1997 (Ασφαλιστική Σύμβαση), το ν. 489/1976 (Υποχρεωτική ασφάλιση εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστική ευθύνη) και στο ν.4364/2016 (Φερεγγυότητα II).

Τα δεδομένα αυτά, διατηρούνται και επεξεργάζονται καθώς είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου, τον υπολογισμό του ασφαλίστρου και για την  εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.

Επίσης, τα δεδομένα δυναται να επεξεργαστουν για:

 • Την απάντηση ερωτημάτων του ασφαλιζόμενου
 • Την επικοινωνία με τον ασφαλιζόμενο
 • Την εξυπηρέτηση παραπόνων, αιτήσεων και αιτιάσεων του ασφαλιζόμενου
 • Την εκτίμηση, τον έλεγχο, τον διακανονισμό και την απόδοση ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου που πιθανόν να προκύψει από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλιζόμενου.
 • Για την προστασία της λειτουργίας Ασφαλιστικού Πράκτορα και Υπευθύνου επεξεργασίας
 • Για την συμμόρφωση του Ασφαλιστικού Πράκτορα και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο, και στην αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης.
 • Για την ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσίων/δικαστικών αρχών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Για την αποστολή ενημερώσεων, παρουσιάσης προϊόντων, προσφορών, κτλ., μέσω τηλεφώνου, αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Β) Επεξεργασία Δεδομένων για διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς

Η εταιρεία μας, ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δηλωθέντα από εσάς προσωπικά δεδομένα, όπως, π.χ. τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση, το e-mail σας κλπ. με σκοπό:

 • Να λαμβάνετε, με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε, ενημερώσεις για νέες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Την έρευνα ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή/και να ανακαλείτε οποτεδήποτε, τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για τους άνω σκοπούς, εγγράφως στην διεύθυνσή μας (Αποστολοπούλου 16, 22131, Τρίπολη) ή με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (AsfaleiesPriovolos@gmail.com).

 

 

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ή/και όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση που υπάρξει σύμβαση μεταξύ μας (π.χ. ασφαλιστικό συμβόλαιο) τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται τουλάχιστον για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβαση και επιπλέον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον νόμο και τυχόν αξιώσεις.

Αν δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ μας, το χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων διαφοροποιείται κατά περίπτωση, ανάλογως τον λόγο για τον οποίο συλλέχθηκαν.

 

 

4. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Τα προσωπικά δεδομένα μας παρέχονται είτε απευθείας από εσάς προφορικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, είτε από τρίτα μέρη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως ενδεικτικά: ασφαλιζόμενοι, λήπτες της ασφάλισης, δικαιούχους αποζημιώσεων, ασφαλιστικές εταιρείες, πραγματογνώμονες ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε.

 

Πριν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, είστε υποχρεωμένοι να:

 • να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ενημέρωσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές.
 • να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση και άλλες σχετικές πολιτικές.

 

 

5. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα σας, βάσει της φύσεως της δραστηριότητάς μας ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας απέναντί σας, διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) με τα οποία η εταιρεία μας διατηρεί συμβάσεις, όπως ενδεικτικά: ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες οδικής βοήθειας, πραγματογνώμονες, κτλ. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας όσο και της εκπλήρωσης των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας.

Η εταιρεία μας προσπαθεί στο μέγιστο δυνατό να εξασφαλίσει πως τα τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα  επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο μας τα δώσατε. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή υποψιάζεστε πως χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε Δημόσιες ή ανεξάρτητες Αρχές βάσει ειδικών νομοθετικών προβλέψεων με τις οποίες η εταιρεία μας οφείλει να συμμορφώνεται.

 

 

6. Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.
 • για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
 • για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας.

 

 

7. Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε.

 

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η παροχή ασφαλιστικών και συναφών υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, φορολογικές δηλώσεις ή εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών αρχών κλπ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου, κλπ.
 • Δεδομένα απαραίτητα για την κατάρτιση και διαχείριση σύμβασης (τα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν και Ειδικά / Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα), δηλ. πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση κινδύνου, την σύναψη και την διαχείριση του ασφαλιστηρίου ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης κάλυψης.
 • Δεδομένα πληρωμής: τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμό τραπεζικής κάρτας.

 

 

8. Είδος της επεξεργασίας

Με την λήψη προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία μας προβαίνει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.

Η εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για κατάρτιση προφίλ, με αυτοματοποιημένα μέσα, όμως αυτό ενδέχεται να το κάνει η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία τελικά θα συνάψετε σύμβαση.

 


9. Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε στα δικά μας ηλεκτρονικά μέσα, θα είναι προστατευμένα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό ,τείχη προστασίας.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον ασφαλή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση sales.asfalyseis@gmail.com

 

 

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ την συγκατάθεσή σας στην διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τις ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ της τυχόν ανάκλησης. Εάν η ανάκληση γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο ή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, τότε ο Ασφαλιστικός Πράκτορας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την διαμεσολάβηση στην σύναψη ή ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης και είναι πιθανό να μην εκδοθεί ή ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Επιπλεόν, τα δικαιώματα του υπογράφοντα, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχουν ως εξής:

 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα σας πρέπει να σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που διαθέτουμε και επεξεργαζόμαστε, σε δομημένη και κοινά χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
 • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

 

Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή μέσω e-mail στην Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των δικαιωμάτων, ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας" θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του αιτήματος εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς τον αιτούμενο για την ικανοποίησή του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματός του.

 

 

11. Προσωπικά Δεδομένα από την ιστοσελίδα μας και Χρήση cookies

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, εμείς δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν με δικές σας ενέργειες προχωρήσετε στην συμπλήρωση και αποστολή κάποιας φόρμας (π.χ. αίτηση ασφάλισης).

Ενδέχεται όμως να λαμβάνονται δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των στατιστικών (όπως επισκεψιμότητα, χρόνος παραμονής, κτλ).

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται coocies. Ένα cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο αποστέλλεται από το δικτυακό τόπο στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποθηκεύεται σε αυτόν ως ίχνος, μέσω του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής σας.

Γενικότερα, τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο για τη μέτρηση της χρήσης (π.χ. αριθμός επισκεπτών και διάρκεια επισκέψεων) και της αποτελεσματικότητας (π.χ. θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες) των websites, καθώς και για τη διευκόλυνση της πλοήγησης ή της χρήσης. Επίσης, ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του περιβάλλοντος εργασίας ενός επισκέπτη στο δικτυακό τόπο μέσω του συσχετισμού τους με πληροφορίες προφίλ ή με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

 

12. Συλλογή δεδομένων από ανηλίκους

Συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς, γίνεται μόνο εφόσον δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • είστε άνω των 18 ετών ή
 • διαθέτετε την συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • μέσω e-mail στα:   1) sales.asfalyseis@gmail.com      2) info@asfalyseis.gr
 • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση, Αποστολοπούλου 16, 22131, Τρίπολη

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.