Σε μία ασφαλιστική σύμβαση, ο ασφαλιζόμενος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα.

Αυτά είναι το δικαίωμα της εναντίωσης και της υπαναχώρησης.

 

Πιο αναλυτικά ισχύουν:

 

Το Δικαίωμα Εναντίωσης επί παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση

Αν το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που είχε ζητηθεί με την αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα μέσα σε 1 μήνα από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να εναντιωθείτε γραπτά, αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή συμπληρωμένη τη δήλωση εναντίωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης Α που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο σας.

 

Το Δικαίωμα Εναντίωσης επί μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων

Αν δεν παραλάβετε τους Όρους του Ασφαλιστηρίου ή το Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να εναντιωθείτε γραπτά, αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή συμπληρωμένη τη δήλωση εναντίωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης Β που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο σας.

 

 

Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο

Σε κάθε σύμβαση από απόσταση εσείς έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρετε αιτιολογία. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου για Ασφαλιστήρια εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, καθώς και συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει:

  • είτε από την ημέρα έναρξης του Ασφαλιστηρίου, εκτός εάν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει να μετρά από την ημέρα που εσείς πληροφορηθήκατε την έναρξη του Ασφαλιστηρίου

  • είτε από την ημέρα που εσείς παραλάβατε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη από την αναφερόμενη στην πρώτη περίπτωση.

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης για Ασφαλιστήρια του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται για όσο χρόνο εσείς έχετε δικαίωμα εναντίωσης επί μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων.